MeikäMeikä voi hyvin

Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden hyvinvointia pelillistämällä

Nuorten aikuisten hyvinvointi on THL:n vuoden 2021 tutkimuksen mukaan heikentynyt. Jopa yli 20 % nuorista aikuisista on ollut elämänsä aikana ainakin yksi mielenterveydenhäiriö. Yleisimpinä mielenterveydenhäiriöinä masennus ja ahdistuneisuus. Mielenterveyshäiriöt vaikuttavat myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyyn. Nuorten sekä nuorten aikuisten mielenterveys ja opiskeluhyvinvointi ovat olleet painopisteinä hallitusohjelmassa ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kansallisessa mielenterveystrategiassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa, palvelumuotoilua hyödyntäen, Pelinikkarit Oy:n MeikäMeikä-peliin teemapakka, joka tarttuu opiskeluhyvinvointiin ja pyrkii nostamaan opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset luontevasti osaksi opiskelijoiden välisiä keskustelua.

MeikäMeikä-peli on empatia- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä peli. Koska tarkoituksena oli edistää opiskelijoiden välistä keskustelua, MeikäMeikä-peli oli sosiaalisen luonteensa takia loistava tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Tätä kautta opinnäytetyötä ja sen aihetta oli helppo lähteä työstämään. Ammattikorkeakouluopiskelijat rajautuivat ikäryhmäksi jo alkuvaiheessa. Hyvinvointia on pelillistetty mobiililaitteilla jo pitkään. Tämä aiheutti oman haasteensa tutkimukselle. Vaikka aineistoa oli saatavilla paljon, suuri osa siitä oli tehty hyödyttämään markkinointia. Empatia- ja vuorovaikutustaitojen pelillistämisessä oli siis sovellettava eri tutkimuksia ja pelillistämisen tapoja. Siinä missä hyvinvointiin tähtäävien sovellusten pelilliset piirteet perustuvat erilaisiin virtuaalisiin mitaleihin ja niiden jakamiseen, MeikäMeikä-pelin palkitsevuus perustuu sosiaalisen kanssakäymisen palkitseviin piirteisiin, sosiaaliseen vahvistamiseen sekä vertaisten tukeen.

Osana opinnäytetyömme palvelumuotoilua teimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille tutkimuskyselyn, jossa tutkimme opiskelijoiden opiskelukykyyn vaikuttavia asioita, sekä valmiuksia empatia- ja vuorovaikutustaitojen tunnistamiseen ja käyttämiseen. Tutkimukseen vastasi 818 opiskelijaa. Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelusta palautumisen suurimpina esteinä olivat stressi ja uupuminen. Riittävä uni, harrastukset sekä sosiaalinen kanssa käyminen edistivät palautumista opintojen keskellä.

Näihin tuloksiin pohjautuen laadimme teemapakan MeikäMeikä-peliä varten. Teemapakka pilotoitiin opiskelijaryhmän kanssa. Pilotoinnissa saadut tulokset tukivat pelillistämisen positiivista vaikutusta opiskeluhyvinvointia ajatellen. Teemapakan avulla oppilaitosten opinto-ohjaajat tai oppilaskunnat voivat tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuden vertaistuen ja empatia- sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen eri oppilasryhmien kesken. Näistä taidoista on varmasti hyötyä myös myöhemmin työelämässä sekä työuupumuksen ehkäisyssä. Peli on sovellettavissa tai jatkokehitettävissä myös työhyvinvointia käsitteleväksi versioksi. Jaakko Vanttajan ja Outi Karppasen opinnäytetyö on luettavissa täältä:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060722747

Jaakko Vanttaja

Kymmentä vaille valmis Sosionomi YAMK